Нийслэлийн Байгаль орчны газар

28.1.3.гамшгийн нөөцийг зохих журмын дагуу захиран зарцуулах, нөхөн бүрдүүлэлтэд хяналт тавих; 28.1.5.гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд холбогдох дүрэм, журам, заавар, удирдамжийг батлах;

САНХҮҮГИЙН ХЭЛТСИЙН - uia.gov.mn

санхүүгийн үйл ажиллагааг явуулах, өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтанд ... хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд оршино. Үндсэн …

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

14.4.5.харилцагчийг таньж мэдэх үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдээр гүйцэтгүүлэхэд дагаж мөрдөх зохицуулалт; 14.4.7.тусгайлан хяналт тавих үйл ажиллагааны журам;

Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах журам - Huree.mn

Мөрдөн шалгах ажиллагааг хариуцахаар томилогдсон шүүгч тухайн төрийн агентад үйл ажиллагааг нь түр зогсоох, түдгэлзүүлэх, нөхөн олговор төлүүлэх, нийтэд хүлцэл өчсөн мэдэгдэл хийлгэх ...

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ/ /Хууль зүй ... - Legalinfo.mn

1."Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хасах ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих журам"-ыг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай. 2.Энэхүү журмыг 2013 оны 06 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, /хурандаа Д.Ядамдорж/-д үүрэг …

Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл …

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/40 дугаар Журам батлах тухай тушаалаар Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журмыг хавсралтаар баталсан байна.

Хяналт шалгалтын талаарх эрх ... - mongolbank.mn

Буцах. Хяналт шалгалтын талаарх эрх зүйн акт. Банкны тухай хууль. Энэхүү хуулиар банк байгуулах зөвшөөрөл олгох, түүнийг хүчингүй болгох, банкны удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг тогтоох ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

11.1.11.төрийн болон албаны нууцыг хадгалах, хамгаалах, ашиглах үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд зохицуулах, хяналт тавих, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах;

Үйл ажиллагаа - ХХААХҮЯам

Эрхэм зорилго. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны үйл ажиллагааны эрхэм зорилго нь салбарын бодлогыг оновчтой тодорхойлж хэрэгжүүлэх замаар түүхий эдийн нөөцийг зохистой ...

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН

хяналт тавьдаг. 0 10 № ан оноо н т Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт Асуултууд Батлагдсан оноо ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Гаалийн хяналтын бүсийн журам – УХШИГГ

2.1.Гаалийн хяналтын бүс тогтоолгох хуулийн этгээд нь албан бичгээр хүсэлт гаргаж, энэ журмын 1 дүгээр хавсралтад заасан бичиг баримтыг бүрдүүлэн, дараах шаардлагыг хангасан гаалийн ...

Гарын авлага

ГУРАВ. ДОТООД АУДИТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРЧИМ. 3.1. Дотоод аудитын үйл ажиллагаа нь ил тод, бие даасан, хараат бус байж, хяналт шалгалт, аудитын дүнг бодитой, үнэн зөв, шударгаар тайлагнах ...

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

4.1.7.3.төрийн байгууллага, түүний удирдлагын үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллага хяналт тавих боломжийг бий болгох, төрийн зарим ажил үйлчилгээг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ...

- Хуулийн нэгдсэн портал сайт

2.1.7. байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавих; 2.1.8. хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөлөл …

ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

5.4.2.геодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих; 5.4.4.геодези, зураг зүйн заавар, дүрэм батлах, стандартыг боловсруулж мөрдүүлэх;

Дотоод хяналт - Голомт банк

Голомт банкны бүртгэлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг нэгж, салбар, тооцооны төвд үйл ажиллагааны ахлах ажилтан, хянагч нягтлан бодогч, ахлах теллер нар удирдаж, хөтлөн явуулах бөгөөд банкны ...

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ

4 дүгээр зүйл.Төрийн хяналт шалгалтын зарчим. 4.1.Төрийн хяналт шалгалт (цаашид "хяналт шалгалт" гэх) хийхэд дараахь зарчмыг баримтална: 4.1.1.хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгмийн болон орчны ...

Хяналт, хяналтын удирдлага, хяналтын үүрэг, хяналтын …

Хяналт гэж вэ? Хяналт нь байгууллагын зорилгыг жигд тасралтгүй хэрэгжүүлэхэд тус дөхөм үзүүлдэг үйл явц юм. Хяналтын үйл явцыг зөв зохион байгуулснаар аливаа нэг асуудал үүсэн томорч, шийдэгдэхгүй явсаар байгууллагын амжилтанд хор хохирол учруулах хэмжээнд хүртэл даамжрахаам сэргийлэх боломжтой.

Захиргаа,... - НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН АШИГЛАЛТ, …

Захиргаа, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтэс. Эрхэм зорилго: Төрийн албаны стандартын удирдлага, захиргааны болон хүний нөөцийн менежментийн үйлчилгээгээр хангах, байгууллагын дарга бусад ...

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

хавтаст хэрэг илгээх, хүлээж авах журмын дагуу хэрэг, баримтыг шүүх хооронд илгээх, шилжүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулж, хяналт тавих . 1.1.13. хууль, журамд заасан бусад . Хэсгийн дундаж . 1.2.

1. санхүүгийн-хяналт-шалгалтын-эрх-зүйн-орчин

Хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд явуулах, 2. Шударга байх. Шалгалтанд хамрагдаж буй ямар ч этгээдэд шударга хандахын зэрэгцээ шалгалттай холбоотой асуудлаар тайлбар гаргах ...